بیشتر این تومورهای مغزی درجه بدخیمی ییک یا دو دارند که با جراحی دقیق و کامل قابل درمان بوده و معمولا عود نمی کنند.