اساس درمان در مرحله اول تجویز دارو و رعایت بهداشت ستون فقرات و درمان های غیر تهاجمی مانند آب درمانی و فیزیوتراپی است. درمان های مرحله بعد جراحی، تزریق ستون فقرات است و در مورد ضایعات توموری پرتو درمانی های مختلف انجام می شود.